Tomasz Cieśla

Jolanta Rolek-Zgórniakiewicz

Aneta Latkowska

Piotr Zelik

SKARBNIK

SEKRETARZ

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 

1. Kierowanie pracami Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami Członków i realizacja celów Stowarzyszenia 

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków 

3. Sporządzanie planów pracy i budżetu 

4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia

5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia 

6. Reprezentowanie interesów na zewnątrz

7. Przyjmowanie w poczet członków i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia

8. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz terminów ich płatności

9. Ustalenie wzoru deklaracji członkowskich

10. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej

ZARZĄD

Pogoda

Kalendarz

KONTAKT

NA SKRÓTY

ul. Dekutowskiego 5/1

39-400 Tarnobrzeg

 

tel. 512 968 275

bodymors@op.pl

Copyright © Tarnobrzeskie Stowarzyszenie BODYMORS

2011 - 2024